Alimar     Aveni     Císařství     Lumeni     Okonti     Převtělení     Trpaslíci

“Nejsem mocný a uznávaný proto, jaký život jsem prožil. Jsem uznávaný, neboť jsem jich prožil mnoho.”

– Anastazius Irathis, nositel pečeti, kronikář a strážce vědění

 

Říkají nám různě: národ ze tmy, chladní, odtažití, temní, vládci stínů, zloději těl, neumírající… Žijeme ve stínu a chladu, umíme přežít tam, kde by jiní nevydrželi. Jistě, oblékáme se do černé a měníme těla, když nadejde čas, je to náš způsob života. Naším darem je jedinečnost každého z nás v jeho individualitě. Je to tak prosté – kdo žije mnoho životů, má mnoho možností, jak život prožít.
Jsme Převtělení, národ, pro který smrt není konec, nýbrž nový začátek, nový cyklus života a šance zdokonalit svou duši i překonat sám sebe. Žijeme mnoho životů, máme mnoho času k získání vědomostí a zušlechtění ducha i Duše.

Geografie
Převtělení vybudovali svou civilizaci na severozápadě od kontinentu, na souostroví, které se jednoduše nazývá Ledové ostrovy. Místa trvale zamrzlá pod ledem střídají oblasti s bohatou tektonickou činností, která část ostrovů ohřívá a vytváří i přívětivější klima. Krom ostrovů obývají a pod svou správu zahrnují také část Dračích hor, a to jak na povrchu, tak pod ním.
Národ vybudoval velká města, ve kterých se koncentruje většina populace, a to jak nad zemí, tak v podzemí protkaným tunely a síněmi. Říká se, že se z města do města dá dojít, aniž by jeden musel vylézt na povrch, a to i když jsou města oddělena mořem.

 

Známá města, místa a lokality
Kalari, největší město Převtělených. Zde sídlí Rada národa v čele s královnou Amenti. Zároveň zde můžeme najít největší loděnice a správu národní logistiky.
Yersin, město na průsečíku termálních i magických proudů. Zde se sdružují jak řemeslníci, tak je považováno za kolébku magie národa a sídlí zde největší archivy a knihovny.
Wisborg by se dal označit více za pevnost než město. Zde můžeme najít velení armád a je též označováno za domovský přístav flotil národa.
Mezi čtyři největší univerzity magie Převtělených patří Xetesk, Yulatsa, Dordover a Lystern, více o nich jinde.

 

Systém vlády
Převtělení by se dali označit za velmi silný matriarchát. Až na krátké období posledních let národu vládne duševní linie královen, která odvozuje svůj původ až k první královně a první z národa Alye. V současné době vládne národu královna Amenti, jež po letech znovu povstala a chopila se vlády.
Královně slouží a podléhají jak veškeré Velkorody, z nichž vybraní jedinci nejčastěji tvoří Radu a podílí se na správě národa, tak i její vlastní skupina Mluvčích, kteří jsou doslova exekutivou národa a plní roli jak soudců, tak vykonavatelů královniny vůle.
Každý Velkorod spravuje část území a zároveň odvětví národa, které spadá pod jeho vliv, ať už se jedná o vojenství, řemesla, magická umění, tak třeba rozvědku a tajné oddíly.

 

Sociální systém, rodina a vzdělání
Převtělení se dělí do dvou skupin: těch, kteří se po své smrti dokáží vrátit, a těch, kteří tuto schopnost nemají.
Skupina bez této vlastnosti je početnější, ale zároveň braná jako nižší kasta tohoto národa. Běžní jedinci vykonávají práci nutnou pro přežití druhu, jsou to zkušení řemeslníci, farmáři, ale i válečníci. Z nich jsou také vybírána těla, která slouží vyšší kastě k opětovnému návratu na tento svět a zachování znalostí národa.
Druhou, méně početnou skupinou, jsou ti, jež dovedou svou duši udržet na tomto světě. Zde platí daleko strukturovanější hierarchie podle počtu převtělení a hlavně síly a moci, kterou daný jedinec disponuje. Slabší jedinec je podřízen silnějšímu jedinci, kterého uznává a bere ze své vůle jako svého nadřízeného a zároveň učitele pomáhajícího mu na jeho další cestě.
Převtělení dají více na schopnost jedince se prosadit a učit stejně jako na duševní dědictví než na pokrevní příbuzenství. I přesto rodiče do určitého věku své potomky vychovávají a mají za ně odpovědnost. S tím jim pomáhá propracovaný systém státního vzdělávání, kde se posuzují vlohy a zaměření jedince. Čím schopnější jedinec, tím na prestižnější školu či univerzitu se mu může dostat pozvání a stipendia.
Převtělení mají v sobě již po generace zakořeněnou potřebu hierarchie a přesně daných struktur. Existuje jisté množství velkých a ještě větší množství menších Rodů (někdy referovaných jako Klany či Domy), které sdružují jedince do jakýchsi celků. Tyto rody mají v rámci sebe nastavenou přesnou hierarchii i sociální či majetkové poměry a vše nutné k efektivnímu fungování.

 

Víra, kultura a zvyky
Nedá se říct, že Převtělení věří. Jejich znalosti, přesvědčení a víra vychází ze zkušeností a mnoha cyklů, které viděli, prožili a pamatují. Jejich filosofie vychází z několika málo tezí, převážně se týkajících života, smrti a Duše.
Každý jedinec v sobě má duši, nebo spíše střípek Duše, náležející k celku. Tato malá část nabývá zkušeností, znalostí a zdokonaluje sebe sama. Pak když tělo zemře, odebírá se zpět do kolektivní Duše, kterou tak obohatí o svou esenci, a tak mohou vznikat i zanikat další životy a koloběh pokračuje. Toto platí u většiny bytostí na tomto světě. Ne tak u části Převtělených. Jejich zvláštností je duše, pro které tento koloběh platí obráceně. Vždy když duše vyvoleného Převtěleného opustí současné tělo, místo aby svou esencí obohatila Duši, naopak si z ní vezme další díl moci a vrací se zpět, aby osídlila další tělesnou schránku a pokračovala v životě na tomto světě se všemi znalostmi, kterých nabyla.

 

Magie, technologie a zaměření
Převtělení jsou si vědomi toho, že magie i technologie jde ruku v ruce a jedno bez druhého nemůže existovat. Tak jako jejich nižší kasta je více zaměřená na technologii a pomoc, kterou jí poskytuje v životě a přežití, tak naopak jejich vyšší kasta spoléhá na své dovednosti, magii a znalosti, kterými disponují.
Ze své podstaty se naučili pracovat se životem i smrtí a hlavně se svými těly. Jejich dovednosti vychází z toho, že tělo je jen schránka a materiál, a jako s takovou s ní lze pracovat. Díky ovládnutí vlastní tělesnosti a podstaty duše dovedou svá těla krátkodobě i dlouhodobě přizpůsobit a využít naplno jeho vlastností. Takto dovedou například krátkodobě zvýšit svou fyzickou ale i mentální sílu, stát se éterickými, ba třeba i neviditelnými běžným zrakem, léčit či brát životní sílu. Získat ovšem mistrovství v uměních Převtělených chce dlouhá léta cviku a praxe, a tak většina těchto dovedností je vyhrazena jen těm, kteří žijí mnoho životů. I zde platí, že čas je nejsilnější nástroj v získání větších znalostí, jak sebe sama, tak okolí, které je obklopuje.
Díky jejich schopnosti poznání dovedou pochopit i nové postupy a věci, které adaptují do své civilizace. I proto je jejich tendencí objevovat a nalézat střípky ostatních civilizací, které neměly tolik umu, aby přežily Cyklus.

 

Náhled na cykly a přežití kataklyzmat
Převtělení vědí, že svět funguje v cyklech, malých, velkých, i v tom největším, který ovlivňuje celý svět. Každý vzestup a pád civilizace je pro ně novou výzvou pokročit dál, posunout se ve svém vývoji a začít znovu cestu k rozkvětu své civilizace. Vždy, když vycítí, že se blíží Kataklyzmat, skryjí se do podzemí a uzavřou svá města před vlivy zvenčí, aby po letech, když situace utichne, znovu vystoupili na povrch a vybudovali ještě mocnější říši než předtím. Nestarají se o ostatní, hlavní pro ně je zachování jejich vlastní civilizace a nahromaděných znalostí za ta staletí, která Cyklus trvá.

 

Známé osobnosti
Amenti, královna Převtělených, která se po 130 letech znovu vrátila na trůn, vládne národu pevno rukou, avšak jako pokrokový monarcha.
Xaverius je mistrem magie a správce univerzit. Říká se o něm, že je víc bytostí než člověkem.
Isaiah Sileas, vrchní diplomat a kancléřka Rady, prý jedna z nejumírněnějších a nejrozvážnějších radních.
Cassandra Ledové oko, sicco a správce výzvědné sítě, málokdo o ní ví více.
Generál Enderich Dagorath, vrchní velitel ozbrojených sil, razantní muž, který se i v dobách míru připravuje na válku.
Anastazius Irathis, nositel pečeti, kronikář a strážce vědění, spravuje archivy a knihovny národa.
Claire Aequore, spravuje loďstvo a logistiku Ledových ostrovů, cílevědomá žena, která nedá nic zadarmo.
Rylthar Avarius, patron obchodu a financí, muž podporující rozvoj všech oblastí ostrovů.

 

 

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"