Alimar     Aveni     Císařství     Lumeni     Okonti     Převtělení     Trpaslíci

Geografie

Alimar se nachází na samostatném subkontinentu na jihozápadě Domhanu. Jeho severovýchodní hranici tvoří neprostupné pohoří Ohnivých hor s hlubokými údolími a ostrými horskými hřebeny.
Jihovýchod ostrova je pokrytý Prokletými údolími, posvátným a tajuplnými místy zahaleným neznámou kletbou, která Alimar chrání před útoky Kreepu.
Vnitřek území tvoří série dlouhých a strmých svahů. Vzhledem k rozdílným srážkám se jejich podnebí velice liší. Od úrodných a divokých stepí na západě po suché pouště uvnitř subkontinentu.
Ačkoliv jsou nižší části úrodnější, bohatší kasty tradičně žijí blíže vrcholům hor. Někteří učenci předpokládají, že to má něco do činění s kletbou, která se občas rozšíří i do ostatních území. Pravděpodobněji ale jde o věc tradice.

 

Známá města, místa a lokality
Hossa’ern – Stvořitelovo město – Hlavní město Alimaru. Sídlí v něm Rada i král.
Jhila – náboženské město na jihu subkontinentu. Proslavené studiem léčitelství, chorob i prokletí
Pahara – náboženské centrum na severu subkontinentu.
Samudari – vojenský přístav.

 

Systém vlády
Alimar je ovládán tradičním kastovním systémem. Stav, do kterého se jednotlivec narodí, se může změnit pouze reinkarnací.
Pro člena vládnoucí vrstvy je systém čistě demokratický. Ačkoliv Alimar tradičně drží titul krále, tato role je volena Radou a slouží čistě jako reprezentativní.
Skutečnou moc drží Rada, tvořená volenými zástupci z vládnoucí kasty. Radou vydávané zákony platí na všech veřejných místech. Ve výjimečných situacích mohou dokonce zasahovat i do práv jednotlivých Domů.
Domy jsou samostatné jednotky země s vlastními zákony a pravidly. Jejich zvláštnosti jsou často předmětem příběhů po celém Domhanu. Každý člen válečnické, náboženské a vládnoucí kasty si ve svém Domě smí dělat v podstatě vše, co si zamane, pokud je toto řádně předáno každému členu Domu. Host musí být seznámen se specifiky domu, do kterého přichází. Domy jsou pro Alimařany natolik posvátné, že porušení jejich pravidel může být trestáno i hrdelními tresty.
Poslední z důležitých kast je kasta Vidoucích. Tito do rozhodování světských záležitostí zasahují jen zcela okrajově. Dle tradice není jejich úkolem rozhodovat. Pokud k tomu ale přeci jen dojde, jejich slovo nesmí být zpochybňováno, protože Alimařané věří, že mají znalosti dalece přesahující jakékoliv ostatní vrstvy.

 

Sociální systém, rodina a vzdělání
Domy:
Alimarští tradičně bydlí ve velkých Domech, které tvoří základ celé společnosti. V jednom Domě žije běžně 3-5 rodin i se služebnictvem. Tyto rodiny tvoří velice těsnou pospolitost. Z pohledu například Císařských je toto považováno za zvláštní zvyk.
Tradují se pověsti o různých sexuálních zvláštnostech některých Domů. Nikdo ale nedokáže říct, jak moc jsou podložené nebo ne. Co se děje za zdmi domů, je záležitost jen Domu samotného, a pokud to nijak nezasahuje do veřejného života, není nikdo, kdo by za to mohl kohokoliv jakkoliv soudit

Rituály:
Každý Dům má trochu specifická pravidla pro modlitební rituály. Primárně je to ale část dne, kdy máte nepopiratelné právo si oddechnout. Narušení osobního rituálu je věc, na kterou je nahlíženo s velkou nevolí.
Rituál většinou obsahuje oblíbený nápoj (tradičně nealkoholický, hlavně za světla), dýmku a rituální kobereček. Vstup na cizí kobereček bez svolení či byť jen dotek s rituálními předměty je považován v lepším případě za výzvu k souboji. Fyzické tresty za takovou neúctu jsou velice závažné (od useknutí končetiny až po smrt).

 

Víra, kultura a zvyky
Alimařané věří, že smrt není koncem jejich cesty na Salinanu. Po smrti se znovuzrodí do nového těla podle kvality života, který žili. Pokud žili dobrý život, plnili svůj účel na tomto světě, zrodí se do vyšší kasty. Pokud ale žili špatný život, neposlouchali přikázání Vidoucích nebo se dopustili závažných zločinů, narodí se do těla nižšího. Toto může být dokonce i zvířecí tělo, nebo hůř někdo z Císařských – nejnižších bytostí ze všech. Pokud zemřou jako Vidoucí, který celý život přesně naplňoval své poslaní, věří, že jim Stvořitel dovolí po smrti opustit Salinan a stát se čímkoliv jiným v nekonečnu lepších světů. Proto velká část z nich odmítá jakkoliv aktivně vystupovat proti silám Stvořitele. Někteří dokonce věří, že by se k nim měli přidat a pomáhat jim.
Některé Alimarské sekty otevřeně podporují Vykonavatelovy tendence zničit Salinan. Věří, že po zničení Salinanu budou jejich duše osvobozeny. Toto není ale většinová víra, jedná se jen o několik skupin fanatiků.

Alimarskou zvláštností je obliba masek. Obličej je pro Alimařana velice soukromou věcí. V jejich hlavním městě častěji narazíte na ženu s odhalenými ňadry než na kohokoliv s odhaleným obličejem. Masky jsou zdobeny podle postavení ve společnosti, od velice prostých pro Nízké, přes démoské škleby pro Šlechetné, po umělecká díla pro Vznešené a Vidoucí.
Jejich oblečení je většinou jasně barevné, ale většinou jen v jedné barvě. Barva oblečení i vzezření masky o jednotlivci hodně vypovídá.

Meč je pro muže posvátným nástrojem. Jeho čištění a údržba je běžnou součástí modlitebního rituálu. Jeho ztráta je považována za hanbu takového rozsahu, že provinilec často volí vyhnanství nebo smrt. Pokud je meč zničen v bitvě, není výjimkou jeho pohřbení ve zvláštním rituálu.

Ačkoliv hlavní bitevní zbraní Jižanů je dlouhé kopí a štít, ani na jeden z těchto předmětů není nahlíženo s takovou láskou jako na meč. Jižané tvrdí, že štít a kopí jsou zbraně zlých časů a válek a nástrojem válečných démonů, ale meč je zbraní míru a symbolem ochrany.

 

Magie, technologie a zaměření
Krom Vidoucích není běžné zaobírat se magickými věcmi. Tato skutečnost vychází převážně z jejich lásky ke Stvořiteli, ne Věčnému mágovi.
Jejich magie je převážně léčivého charakteru. Také rádi využívají telepatická, telekinetická a štítová kouzla. Ačkoliv válečníci této kultury nekouzlí, lze v jejich rukou vidět magické zbraně. Jedná se především o Silový štít, který je schopný odklonit většinu projektilů a Nepravý meč zlatého draka, který spolu se zraněním čepelí zraňuje i plamenem (a v některých podobách je schopný propálit se skrze zbroj). Tyto předměty jsou ale tak neuvěřitelně drahé, že setkat se s nimi mimo území Alimaru je skoro nemožné.

 

Stručná historie poslední doby
Stabilní politická situace posledních let dovolila alimarské Radě věnovat pozornost expanzi do jižních částí Zlatého moře. Dobré politické vztahy s Převtělenými jim dovolily oddálit blížící se znovuzažehnutí konfliktu s Císařstvím.
Ačkoliv je doba poklidná, výprava generála Kamrana před lety přinesla znepokojující zprávy ohledně zastaralosti technologií Alimaru. Kamranův ohromný vliv na mladého krále vedl k otevření hranic cizincům a investicím do technologií.
Vypráví se, že výprava přinesla zpátky do Stvořitelova města několik významných artefaktů, které mohou v budoucnosti změnit směřování Alimaru. Tyto byly zabaveny Vidoucími pro další prozkoumání. K nelibosti generála Kamrana do tohoto okamžiku nepřišly žádné zprávy o jejich postupu. Bohužel ani jeho obliba u Rady i lidu nedokáže urychlit jejich rozhodnutí.

 

Náhled na cykly a přežití kataklyzmat
Alimařané věří, že existence cyklů je Stvořitelovým trestem. Část z nich se snaží propojit se Stvořitelovou armádou a zničit tento svět. Věří, že díky tomu si mohou vysloužit přítomnost ve “skutečném světě”.
Tato skupina je ale považována za sektu a není na ni nahlíženo jako na obecně uznávaný směr pohledu na situaci. Většina Alimařanů naopak věří, že Vykonavatel neslouží Stvořiteli přímo a vykonává svůj plán proti Stvořitelově vůli.

 

Známé osobnosti
Král Kamin – současný oficiální vládce Alimaru. Po smrti svého otce téměř před dvaceti lety byl zvolen bez větší opozice. Jeho vláda je spojena se zaměřením na externí problematiku více než na řešení vnitřních sporů uvnitř jeho říše. Silná podpora lidu i Rady mu umožnila poklidnou vládu.
generál Aref Kamran – Jedna z nejvýraznějších postav Rady, hlavní vůdce Alimarské armády a blízký králův poradce. Mnoho Alimařanů věří, že to je právě Kamran, kdo může za klid posledních let. O to více se obávají, co by se stalo, kdyby zemřel. Přeci jen je mu skoro sedmdesát let.
Nejvyšší Vidoucí Sadiqe Darvishi – nejvyšší představená Vidoucích. Od jejího nástupu k moci před deseti lety uzavřela chrámy Vidoucích vysoko v horách světu a nechala Radu vládnout bez dalších zásahů. Nikdo neví, co přesně plánuje a připravuje. Není ale mnoho těch, které to skutečně zajímá.

 

 

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"