Alimar     Aveni     Císařství     Lumeni     Okonti     Převtělení     Trpaslíci

Ostatní svět se s Aveny moc často nesetkává. Existují osady, které s nimi udržují vlažný obchodní styk, ale jinak se s nimi moc nebaví. Aveni jsou… jiní. Žijí si spokojeně ve svém vlastním světě a všichni jsou… spokojení. A nebo smíření?

 

Geografie

Opeřený lid obývá ostrovy východně od pobřeží Země Světel, kterým se říká Devítiostroví. Zde vysoko v oblacích se vznáší jejich Crann Beatha – Strom života, středobod celé avenské říše. V bezpečí jeho větví žijí ti nejvznešenější z ptačího lidu a je to právě Crann Beatha a jeho obyvatelé, kdo přežívá každé kataklyzma.

Nad ostrovy se vznáší ještě další, menší stromy, jež jsou ve skutečnosti semenáčky Crann Beatha, vyrůstající na počátku každého cyklu. Tyto semenáčky čerpají životní sílu a magii pro svůj abnormálně rychlý růst ze Stromu života. Na ně se následně uchylují ti, kdo jinak žijí v osadách na zemi podobně jako barbarské rasy.

Crann Beatha a jeho děti dávají Avenům vše, co potřebují – přístřeší, útočiště i stravu, kterou jsou opeření schopni pěstovat ve větvích Stromu.

 

Známá města, místa a lokality

Ostatní národy toho o lokacích na Devítiostroví mnoho neví. Aveni na své území nikoho nepouštějí. Veškeré obchodní styky se dějí buď v zemích jiných národů, nebo v přístavu Neadacha, který leží přímo pod kořeny Crann Beatha a slouží tak i jako vstupní místo na Strom života, kam Aveni, pokud se již uchýlí na zem, nejsou sami schopni vylétnout, ale musí použít systém kladek a přestupních plošin, sloužící mimo jiné také k dopravě zásob.

Dalším významným územím je Věčná zahrada, o níž je známo jen to, že se v ní nachází jeden ze tří velkých chrámů avenních božstev.

 

Systém vlády

Aveni žijí v přísné teokracii. V čele národa stojí velekněžka, přesto však nemůžeme mluvit o výhradním matriarchátu. Post velekněze je teoreticky možný, ale kam až kroniky sahají, nikdy v čele ptačího lidu nestál muž.

 

Sociální systém, rodina a vzdělání

Společnost Avenů je rozdělena do kast, mezi nimiž se však jedinec může pohybovat. Nikdo není odsouzen prožít život v kastě, do které se narodil. Vše je jen o jeho vlastních schopnostech.

Těsně pod autoritou velekněžky stojí mudrci a kněží, vzdělanci, kteří studují magii a vedou náboženské obřady. Říká se jim druidové a nezřídka se jedná o jedny z nejmocnějších mágů na kontinentu.

Dobře známi jsou na Domhanu avenští bojovníci, proslulí svou obratností a rychlostí a v případě tzv. “dravců” také svou urputností. Aveni sami by vám řekli, že jejich národ je mírumilovný a do boje se pouští, jen když musí, ale zbylé národy vědí své.

Společnost se dále skládá z řemeslníků, obchodníků a zemědělců a nejnižší, či dokonce žádné postavení pak mají tzv. kořeni, což je kasta vyvrhelů, zločinců, bláznů a dalších malomocných, kteří jsou svrhnuti ke kořenům Stromu, o než pečují, a na konci svého života se stávají jejich hnojivem.

Rodina je pro tento národ základ. Každou větev Stromu obývá jeden rod, který pevně drží pospolu. Svatební rituál u Avenů je velkolepá záležitost, vedená buď samotnou velekněžkou, nebo některým z nejvyšších druidů. Manželství vždy předchází předsvatební slib, tzv. zaslíbení. Při manželském obřadu si pár vymění ta nejkrásnější pírka a manželství je následně nerozlučné. Výchova potomků poté probíhá v širším rodinném kruhu. Vzdělávání mají na starosti druidové.

 

Víra, kultura a zvyky

Společnost Avenů je silně nábožensky založená, přesto však se jejich víra neupíná ani k Mágovi ani ke Stvořiteli. Ne, že by nevěřili v jejich existenci, jen je jaksi neřeší. Mají svá božstva, k nimž směřují modlitby. Nejvýznamnější jsou Smaragdová, matka všeho a všech, a Velký Duch, otec.

Těmto božstvům se po celém Devítiostroví staví nespočet svatostánků, kam může lid nosit obětiny jako poděkování za přízeň bohů. Existují také tři velké chrámy. Každý Aven musí jednou za život vykonat pouť alespoň do jednoho z nich.

Během cyklu se slaví nespočet svátků s větší či menší důležitostí, o nichž toho jiní národové mnoho nevědí. Známý je jen největší ze všech svátků a oslav, Svátek svítilen, což je poslední svátek cyklu. V době těchto oslav se Strom rozzáří svitem tisíců luceren a lampionů, z nichž mnohé si Aveni věší na své domy. Koná se velký průvod k velekněžce, která všem požehná a popřeje klidný spánek. Následně se avenský lid ukládá ke spánku, v němž přečká příští kataklyzma.

Nezmírnou součástí kultury je umění. Aveni milují umění a velmi vysoce si jej cení. Kdo ovládá nějaké umění, má tu čest nosit na svém oděvu fialovou barvu.

Ach ano, barvy. Ty jsou v kultuře lidu stromů velmi důležité. Barva oděvu jedince symbolizuje jeho společenské postavení a kastu, k níž náleží. Například druidové se odívají do bílé, bojovníci do hnědé a červené a obchodníci, řemeslníci a zemědělci do modré v kombinaci s hnědou.

Pro zbylé národy ja na Avenech také velmi zvláštní fakt, že nesmějí pozřít maso. Nejen, že je to v jejich společnosti přísně zakázáno, je to pro ně dokonce fyziologicky nebezpečné. Maso u Avenů vyvolává podrážděnost až agresivitu a jeho dlouhodobá konzumace může vést až k nenávratnému šílenství a smrti. Jeden z důvodů, proč Aveni na ostatní národy pohlíží jako na méněcenné, je právě ten, že ostatní národy běžně maso konzumují. To je pro ptačí lid znak barbarství.

 

Magie, technologie a zaměření

Magie není pro Aveny ničím neobvyklým. Prostupuje jejich životem stejně jako voda či vzduch. Příliš se nad ní nepozastavují. Jejich druidové magii sice studují a rozvíjejí, avšak je pro ně přirozená jako jakékoli jiné řemeslo.

Technologii nezavrhují. Využívají jednoduchých strojů jako ostatní národy, nemají však potřebu vymýšlet vynálezy jako třeba trpaslíci.

 

Stručná historie poslední doby

Aveni jsou dlouhověcí. Jsou mezi nimi i jedinci, kteří mohou říci, že pamatují více než jeden cyklus. Jejich záznamy tak sahají hlouběji do historie než záznamy ostatních národů.

Novodobá historie Devítiostroví je stejně jako historie ostatních národů poznamenána předčasným koncem kataklyzmatu. Crann Beatha se totiž probudil dříve, než stihl ze země načerpat dostatek živin a magie, a tak se stalo, že nejenže nemohl pořádně vzletět, ale také jeho semena v sobě nenesla dostatek magie, aby z nich vyrostly silné stromy, na něž by se mohl pomalu se množící lid uchýlit. Aby ulevili svému Stromu, mnozí z probuzených sestoupili na zem a zbudovali svá obydlí po barbarském způsobu. Ale co dál, přece nebudou navěky žít jako zvířata?

Velekněžka vypravovala odvážlivce do Kontis k Dračímu lidu s velkou důvěrou. O to větší byl její zármutek, když se z výpravy vrátila jen její nepatrná část. Ovšem jistou úlevu jí poskytlo, že navrátilci přinesli příslib pomoci od Dračího vládce. Spolu s příslibem pomoci však také přinesli nové učení. Velmi rychle se po Devítiostroví začaly šířit znepokojivé zvěsti a víra v Roddara.

Za posledních 24 let se obyvatelé Devítiostroví více otevřeli světu. Stejně jako ostatní i oni pochopili, že mají-li současný cyklus ve zdraví přežít, musí spolupracovat se svými spojenci. Na základě četných dohod uzavřených v Kontis, navázali úzkou spolupráci mimo jiné se svými sousedy Lumeny.

 

Náhled na cykly a přežití kataklyzmat

Cykly jsou nevyhnutelné, není tedy důvod se jich bát nebo se jim snažit vyhnout. Jsou totéž, jako koloběh života a smrti, spánku a bdělosti. Na konci každého cyklu proběhne Slavnost svítilen, během níž Strom života usedne na zemi a zakoření. Velekněžka provede své požehnání a lid ulehne ke spánku.

Na konci kataklyzmatu se Strom i část lidu probouzí. Mnozí ze spánku již nikdy neprocitnou a stávají se součástí svého Stromu. Pro Aveny toto není nijak smutnou událostí, smrt je pro ně přirozenou součástí světa a chápou ji jako vůli bohů. Ostatně životní síla jejich blízkých bude navždy s nimi, neboť bude proudit mízou Crann Beatha.

 

Známé osobnosti

Cuisle Sneach-ta je současná Strážkyně Stromu, Laskavá Matka, Ochránkyně hnízda, Jasná. Na avenské poměry je velmi mladá, vládne od poloviny minulého cyklu.

Cabáiste an T-ubhóg je současný arcidruid a nejvyšší rádce velekněžky. Narozdíl od Strážkyně on je prastarý a nikdo si již nepamatuje, kdo byl jeho předchůdcem.

Brainse Glas ́Caonach byla první velekněžkou a má se za to, že to ona založila slavný národ Avenů.

Ró-chall Poe známý lítý kapitán Dravců, elitního vojenského oddílu, jehož členové byli krmeni masem, což z nich dělalo nelítostné a obávané bojovníky.

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"