Alimar     Aveni     Císařství     Lumeni     Okonti     Převtělení     Trpaslíci

„Válka je věčná“

                                – Heslo Řádu Stvořitele

Geografie
Císařství se rozkládá v jižní části Domhanu mezi nehostinnými pustinami, vysokými horami a říší známou jako Alimar, pro kterou je území Císařství pevninským spojením se zbytkem kontinentu.
Vzhledem k tomu, že pustiny jsou plné nejrůznějších nestvůr, postavilo Císařství k obraně zeď, kterou nakonec protáhlo až k horám na východě a tvoří tak nyní hranici mezi Alimarem a Císařstvím.
Po celém území se čas od času objevují skupiny nejrůznějších bestií, proto má hlavní město Erburg podobu obrovské opevněné citadely a i další malá města, či spíš zemědělské osady vypadají jako pevnosti.

 

Známá města, místa a lokality
Erburg, hlavní město Říše, je vlastně opevněná obrovská citadela, která je i sídlem císaře. Často se jí také říká Bílé město, podle barvy kamene, ze kterého je postavena většina budov. Protože je Říše technologicky velmi vyspělá, v okrajových čtvrtích se nachází nejrůznější industriální budovy. Ve městě není nic, co by nesloužilo praktickému účelu. Umění jako takové podporováno není. Jediné povolené umění je to, které oslavuje Císařství, Řád Stvořitele nebo císaře. Legendy vypráví o tom, že Erburg přežil zatím všechna kataklyzmata. Mnoho významných míst najdeme v samotném Erburgu.
V jeho centru je Katedrála Stvořitele, kde se uvnitř nachází socha Kaydena, legendárního prvního císaře a zakladatele Říše. Další zajímavou stavbou je Kaple Hrdinů. Její černá barva kontrastuje s okolím. Uvnitř Mlčenlivé sestry leptají jména padlých do černého lesklého kamene, kterým je celý vnitřek kaple obložen. Pod Erburgem se nachází obrovské podzemní prostory, sahající až několik pater do hloubky. Podzemí je využíváno zejména v době kataklyzmatu jako úkryt. Není známo kdy a jakou technologií byly tyto prostory vytvořeny. Existuje jen legenda, vyprávějící o tom, že Kayden Zakladatel měl v držení velké kladivo, před kterým se skály rozestupovaly a díky němu vytvořil celé erburgské podzemí.
Mimo Erburg stojí za zmínku na severu město Glenarm, zejména poslední roky přezdívané “Brána do Pustiny”. Nedaleko od něj se náchází legendami opředený Les Zatracených a z něj vystupující vrchol Hvězdonoš. Na jihu se rozprostírá Zeď, mnoho mil dlouhá a kolem 15 metrů vysoká stavba, začínající ve městě Kald.

 

Systém vlády
Hlavou Císařství je císař. Jedná se o volený, nikoli dědičný titul, délka období vlády je 10 let. Volí jej Rada složená ze šlechticů, zástupců Řádu, zástupců kasty Obyvatel a starosty Erburgu. Císařem se může stát jen člen kasty Obyvatel či Šlechtic s výjimkou kněžích. Císařem se také nesmí stát člen kasty Osvícených. Osvícení, byť nemají žádnou politickou ani faktickou moc, jsou však často velmi ceněnými rádci císařů. Nyní vládne Albrecht IV.
Většina Císařů, aktuálně vládnoucího nevyjímaje, pochází z řad generálů armády Řádu Stvořitele. Správa v zemi je úzce provázána s Řádem Stvořitele, často i v menších osadách stojí v čele zástupce Řádu.

 

Sociální systém, rodina a vzdělání
Celé Císařství čítá kolem jednoho milionu obyvatel s tím, že cca dvě třetiny populace sídlí v hlavním městě. Každý obyvatel při narození dostane sedmiciferné identifikační číslo, které ho provází po celý život. Lidé jsou v Císařství pevně rozděleni do několika kast. Povinností každého člověka v Císařství je pracovat, jak nejlépe dovede, pro blaho Říše a Císaře. Velký vliv má v Císařství Řád, pod který spadá i armáda.
Kasta Obyvatelé – většina Císařství, kdo chce být plnohodnotný Obyvatel Říše, musí projít povinnou službou v Řádu alespoň na dva roky, platící i pro ženy. Obyvatelé mají přístup k technologiím, lékařské péči, vzdělání, mohou se odměnou za své činy vykonané pro dobro Císařství stát Osvícenými – jsou-li vybráni.
Kasta Šlechtici – je jich minimum a jde o jediný dědičný titul, který je obyvateli nebo členovi Řádu darován za velké činy pro blaho Císařství.
Kasta Pomocníci – lidé, kteří z nějakého důvodu neprošli službou v Řádu Stvořitele. Svobodní, mohou bydlet i v Citadele, ale v horší části. Dělníci, obyčejní zemědělci… Nemají výhody Obyvatel.
Kasta Zavržení – sem patří trestanci, zločinci a dále ti, kdo se nějak znelíbili Říši. Nemají prakticky žádná práva ani nárok svobodně žít v Citadele. Trestanci vykonávají pod dohledem Řádu ty nejhorší práce, např. staví Zeď, pracují v dolech v horách, provádějí těžké zemědělské práce.
Kasta Osvícení – do 0,05 % v populaci, spíš méně. Tajemná kasta, kam se chce dostat každý obyvatel Říše. Vědecká a intelektuální elita. Členové mají často na starosti jednotlivé směry výzkumu, bydlí v nejkrásnější části Citadely – Jarních Zahradách. Obyčejní lidé, dokonce ani členové Řádu, nejsou zvyklí běžně Osvícené vídat. Kasta, nad kterou nemá Řád žádnou moc. Není známo, že by z kasty odešel někdo jinak než smrtí. Aby vynikli mezi ostatními, oblékají se zásadně do bílé barvy, ostatním lidem je bílá barva zapovězená, tedy až na výjimku posledních několika let, kterou jsou jednotky Bílé stráže. Tato kasta vystupuje tak, že nemá žádný vliv na politiku a vedení Říše.
Císařští si velmi zakládají na tom, že je kladen důraz na rozhodnutí jednotlivce, nikoli na jeho původu či na tom, kým jsou aktuálně jeho rodiče. Ve 14 letech si každý člověk v Říši, nezávisle na původu, buď zvolí dvouletou službu v některé z větví Řádu a stane se Obyvatelem, nebo službu nepodstoupí a bude zařazen mezi Pomocníky.
V Císařství je kladen velmi velký důraz na výchovu a vzdělání dětí, vše zaštiťuje Řád Stvořitele.

 

Víra, kultura a zvyky
Velký vliv má v Císařství Řád Stvořitele, pod který spadá i armáda. Všichni lidé věří ve Stvořitele a nenávidí Mága. Víra v Císařství je přísně monoteistická, všichni věří ve Stvořitele jako jediného boha, který si zaslouží být uctíván. Je brán jako ochránce lidí a ten, který stvořil Salinan. To on ochraňuje lidi při kataklyzmatech a zabrání vždy tomu, aby byla celá civilizace zničena. Za ztělesnění všeho zlého je považován Mág. A také může za každé kataklyzma, které je výsledkem jeho magických pokusů o získání nadvlády nad Stvořitelem.
Lidé v Císařství se oblékají do přírodních barev. Výjimku tvoří aktivní členové Řádu Stvořitele, ti nosí černou barvu, a malá kasta Osvícených, ti se oblékají jedině do bílé.
Všichni v Říši jsou hrdí na to, že dokáží žít bez magie.

 

Magie, technologie a zaměření
Magie v Císařství neexistuje. Její místo zčásti nahrazuje alchymie, která je na velmi vysoké úrovni a těší se silné podpory od Řádu Stvořitele a Osvícených, a dále značná
technologická vyspělost. V hlavním městě můžeme najít dokonce i manufaktury vyrábějící nejrůznější zboží.
Vzhledem k dlouhé hranici na severu s Pustinou a téměř trvalými problémy s výskytem kree´pu na svém území, je Císařství zaměřeno na boj a vše co s tím souvisí. Ať už se to týká technologie výroby kvalitních zbraní, pokusy s aryniem a moniem, samotná alchymie jako podpora a pomoc vojákům či i jen obyčejného opatřování stravy pro početnou armádu.

 

Stručná historie poslední doby
Od návratu výpravy z Kontis se pomalu začala měnit uzavřenost Říše. Tato tendence pokračovala založením řádů a dohodnutím spolupráce s Převtělenými a Trpaslíky.

 

Náhled na cykly a přežití kataklyzmat
Z kataklyzmat celé Císařství viní Mága. Lidé v Říši je přežívají ukryti v obrovském erburgském podzemí a případně v menších podzemních prostorách ostatních měst. Archiváři v Císařství vedou pečlivé záznamy o kataklyzmatech.

 

Známé osobnosti
Císař Albrecht IV. – vládnoucí císař, nyní vládne 29. rokem. Před nedávném vydal za tiché podpory Řádu Stvořitele dekret, který ruší omezení délky vlády jednoho císaře. V mládí začínal svou službu dost netypicky jako alchymista a později po nějaký čas i studoval na univerzitě v Erburgu, než se přidal k ozbrojeným jednotkám Řádu. Je tedy považován také za jednoho z nejvzdělanějších císařů, kteří kdy Říši vládli. Známý je jeho zájem o nejrůznější technologie a úzká spolupráce s Osvícenými. Mezi lidmi je zcela nekriticky oblíben pro svůj neokázalý způsob vystupování.
Aurelius, Představený Osvícených – pro většinu Císařství dosti tajemná postava a jen málokdo mimo Osvícené může říct, že ho viděl jinak, než z poměrně velké dálky, nebo že s ním snad dokonce hovořil. Je velice starý a mezi lidmi se vypráví legendy, že dokonce patří k zakladatelům skupiny Osvícených před mnoha staletími a jen díky přízni Stvořitele stále žije.
Velmistr řádu Ertund – úřadující Velmistr Řádu Stvořitele, ve svých názorech mnohem umírněnější než jeho předchůdce. Založil Bílou Stráž, speciální vojenskou jednotku, která blízce spolupracuje s Osvícenými, na znamení této spolupráce nosí její členové černobílé uniformy.
Kayden Zakladatel – žil před dávnými dobami, dnes se už lidé jen mohou dohadovat, co z vyprávění o něm je pravda a co bylo legendami a časem upraveno. Neví se, odkud Kayden pocházel, ale založil Říši a stal se tedy úplně prvním císařem. To on vedl poprvé armády proti kree´pu a po mnoha vítězstvích založil město Erburg. Legendy vypráví, že vlastnil velké bojové kladivo, které mu díky požehnání Stvořitele dovolovalo manipulovat se samotnou zemí a skály se na jeho povel rozestupovaly. Vytvořil tak obrovské podzemní prostory pod Erburgem, které až do nynějších dob slouží lidem v Císařství k přečkání kataklyzmat.
Adreanna – Osvícená, žena císaře Albrechta IV., velice schopný alchymista. Dříve spolupracovala s jednotkami armády řádu Stvořitele, aktuálně je Mistrem alchymistou v řádu Ochránců v Glenarm.

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"