Alimar

“Tradice, vůle, čest.”

Alimar je zemí rozkládající se na jihovýchodě na samostatném subkontinentu, podle kterého je pojmenovaná. Historicky se jedná o součást Stvořitelova království, které se ale před dávnou dobou rozpadlo na severní (dnešní Císařství) a jižní část (Alimar). Tyto dva celky od sebe dělí neprostupné Ohňové hory a ve východní části ohromná zeď. Staletí oddělení obou částí Království způsobily významnou rozdílnost obou kultur. Válečníci Alimaru dávají přednost rychlosti a dynamice boje před silným opevněním a těžkými jednotkami.

Hlavou Alimaru je Rada, sněm představitelů volený všemi svobodnými občany země. Na jejich fungování dohlíží král, který je ovšem v současné době pouze protokolární loutkou. Mimo jurisdikce všech stojí tajemný řád Vidoucích, trávící život studiem nitek, ze kterých je celý svět upleten.

Hlavní myšlenkou Alimaru je touha po dokonalosti díky znalostem a tradicím. Osobní rozvoj a schopnosti jsou ceněny nadevše. Aby však nedocházelo ke stagnaci, všechny užitečné rady jsou uchovávány v posvátných textech, jež slouží jako jasný návod pro každého jedince ze svobodných vrstev, jak se chovat a jak přistupovat k životu.

Alimarští tvrdí, že vlastnosti a schopnosti jedince jsou podstatnější než fyzický zjev, proto je tradicí na veřejnosti neukazovat svůj obličej, nýbrž prokazovat se svou schopností řečnictví. Alimařané si díky tomu libují v krátké a úderné poezii. Člověk odpovídající nejmenším množstvím slov je považován za nejschopnějšího.

Magie je v Jižním království rozšířená, avšak výhradně pro specializovanou kastu. Pokud se někdo narodí s magickým darem, může se stát členem této kasty, pokud je jeho talent považovaný za dostatečný. To se však vzhledem ke lpění na tradicích neděje zcela běžně. 

Alimar se řídí striktním kastovním systémem. Většinu obyvatelstva tvoří poddaní bez možnosti volit nebo se rozhodovat sami za sebe.Této kastě je zakázáno nosit zbraně v jiném než velice naléhavém případě, stejně tak jako vlastnit jakýkoliv majetek.
Další kastou jsou právě svobodní, od kterých se očekává, že v případě nebezpečí budou bránit svou zem. Díky tomu musí trávit většinu času fyzickou přípravou na boj.

Třetí kastou jsou “vznešení”. Ti mohou provozovat magii i náboženské rituály.

Poslední kastu tvoří právě vidoucí, (někdy nazývaní také “moudří”), kteří žijí ve vysokých horách a do běžného života zasahují jen svým studiem a poznatky ze zkoumání světa kolem.

Krom osobní masky je nejdůležitějším majetkem svobodného Alimařana jeho meč. Ačkoliv se nejedná o hlavní bitevní zbraň většiny z nich, k meči se váže většina tradic a zvyklostí. Meč je společníkem na cestách a symbolem ochrany celého království. Alimarské meče jsou tradičně jednostranně broušené, občas s lehce zahnutými čepelemi standardní délky a prodlouženým jílcem. Jsou proslulé tvrdostí a trvanlivostí.

Ačkoliv je Alimar technologicky méně vyspělý než ostatní země, tvrdá morálka, ale i krása jejich kultury z nich dělá respektované oponenty v boji. Čest je tím hlavním motivátorem, protože beze cti je Alimařan ničím.

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"