Ochránci                    Věční poutníci                    Síť                    Řád vycházející hvězdy

 

Anotace řádu

V návaznosti na události v Kontis roku 499, kdy se národy domluvily na vzájemné spolupráci, se ukázalo jako nutné založit skupinu, která bude mít na starost obranu karavan mířících od jednoho národa k druhému napříč Pustinou. Z prvotní skupiny ozbrojenců se postupem času stal řád, který měl na starost zajištění průchodu karavan přes nebezpečná území, udržování stezek, jeho členové byli často přidělováni jako ozbrojený doprovod i různým průzkumným výpravám a čím dál tím více se řád věnuje i obchodu. 

Jméno Ochránci jim dali lidé z prvních karavan, které byly mezi národy vyslány, a řád je později přijal za svůj oficiální název.

 

Založení řádu

Důvod vzniku řádu Ochránců byl jednoduchý – bylo potřeba zajistit průchod karavan Pustinou a udržovat toto propojení mezi národy v rámci možností co nejbezpečnější. Jako nejlepší řešení se ukázalo založit skupiny, které budou znát nástrahy cest Pustinou jako žádný jiný. I když zpočátku, vzhledem k bojovým schopnostem, byla ve skupině převaha císařských, již záhy se k nim přidávali i členové dalších národů. Tím si získali Ochránci  pověst uskupení, které není pod přímým velením žádného z národů, ale je tu pro všechny. Oficiální ratifikace proběhla a byla podepsána v září roku 503 v Západním Cípu, společně se založením dalších řádů. Ve stejný den dostal řád také darem od císaře Říše sídlo v Glenarm, městě, které je prakticky branou do Pustiny.

 

Historie a vývoj do dnešní doby

499 – po událostech v Kontis se tvoří první náznaky spolupráce mezi národy, poměrně záhy se ukazuje potřeba vybudovat (a udržet) cesty propojující jednotlivé národy napříč kontinentem

501 – začíná se formovat skupina věnující se ochraně karavan a snažící se získat znalosti o Pustině

502 – snaha o vytvoření organizovaného řádu, vznik funkce kancléře jako jeho hlavy a Kodexu, dále podepsání dohody se Sítí ohledně vznikajících stanic, kdy se Síť zavázala starat o komfort ve sdílených osadách, zatímco Ochránci mají na starost obranu před vnějšími hrozbami

503 – ještě před ratifikací založení rady tří (a tím pádem rozšíření působnosti řádu, “bojovníci samotní nestačí”)

503 – spolu s ratifikací získal řád darem své sídlo v Glenarm

504 – sepsání dohod o spolupráci napříč řády

510 – většina stanic v osadách má trvalou posádku

515 – počet členů řádu dosáhl 2 000

 

Zaměření řádu a sféry vlivu

Řád byl původně založen za jediným cílem – a to obranou karavan a udržování cest napříč Pustinou. 

Ochránci si velmi zakládají na své pověsti, kdy dle smluv chrání všechny karavany pohybující se pustinou, nedělají rozdíly mezi jednotlivými národy.

Později se ukázalo, že i bojovníci potřebují podporu v podobě alchymistů, bylinkářů a lovců a nakonec i někteří obchodníci projevili zájem o vstup do řádu. Řád se tedy rozšířil, ačkoli zejména na obchodníky pod záštitou Ochránců koukají některé spolky či cechy napříč národy nepříliš nadšeně jako na silnou konkurenci. 

Z bojovníků a lovců se postupem času podařilo řádu vycvičit žádané specialisty na pohyb a přežití v odlehlých končinách Pustiny.

Řád se příliš nespoléhá na magii, výjimečně se tu nějací magicky nadaní jedinci najdou, ale i tak se primárně věnují jednomu z hlavních směrů řádu.

Ochránci vždy poskytují své služby na základě písemných smluv neboli kontraktů. Na obchodních stezkách napříč Pustinou řád od svého počátku zakládá stanice – malé pevnosti, které se snaží bránit před tím, co přijde z divočiny. Tyto stanice bývají od sebe vzdálené jeden den cesty karavanou v závislosti na terénu.

 

Sídlo a vedení řádu

Řád sídlí v Glenarm v Císařství. Sídlo dostali Ochránci darem od císaře Albrechta. Řád vede kancléř. Stále slouží první, který byl i u úplných začátků formování organizace. Jmenuje se Johannes, pochází z Císařství a říká se o něm, že právě z jeho hlavy vzešla prvotní myšlenka na založení Ochránců. 

Pod kancléřem je rada tří, kde každý člen rady má na starosti jednu specializovanu větev.

Dalšími organizačními celky jsou stanice na obchodních cestách v Pustině a v městech na okrajích Pustiny.

 

Hierarchie a struktura řádu

Hlavou řádu je kancléř. Pod ním je rada tří, složená z maršála (velitel bojovníků), dále z mistra alchymisty (má na starosti alchymisty a bylinkáře) a správce (pod něj patří obchodníci). Další hodností je velitel výpravy – první průzkumník a velitel pevnosti – komtur.

Ikdyž z počátku panovaly u ostatních řádů obavy, že Ochránci budou řád složený převážně z obyvatel Císařství, nestalo se tak. I ve vedení řádu je v současné době zastoupeno více národů. V radě tří je maršál pocházející z Alimaru, správce původem z Ledových ostrovů a mistr alchymista z Císařství. 

 

Diplomatické dohody, smlouvy, financování

Velmi významnou smlouvou pro Ochránce je dohoda sepsaná se Sítí ohledně osad v Pustině. 

Největší zisky mají Ochránci z kontraktů a dále z obchodu. Případným darům se samozřejmě nebrání.

Organizační tým

Jméno Příjmení "Přezdívka"

Jméno Příjmení "Přezdívka"